Algemene

voorwaarden.

Algemene

voorwaarden.

netStek logo

Wilt u deze tekst opslaan of afdrukken? Gebruik dan de knop onderaan de pagina.

Algemene voorwaarden netStek
E-mail: info@netStek.nl Website: www.netStek.nl
Versie Oktober 2023


Definities

 1. netStek: netStek, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 87580365.
 2. Klant: degene met wie netStek een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: netStek en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens netStek.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. netStek is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de klant daarvan maximaal 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum over inlichten.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van netStek zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt netStek zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt netStek slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die netStek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die netStek hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan netStek te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door netStek een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. netStek is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient netStek de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. netStek heeft het recht de prijzen aan te passen. 
 8. Maximaal 30 dagen voorafgaand aan de ingang ervan zal netStek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met netStek op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

 1. netStek mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat netStek de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. netStek behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is netStek gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan netStek. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag netStek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van netStek op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door netStek, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan netStek te betalen. 


Herroepingsrecht 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@netStek.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van netStek, www.netStek.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan netStek te verrekenen met een vordering op netStek.

Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van netStek die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van netStek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor netStek enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 
 1. netStek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. netStek heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat netStek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat netStek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan netStek.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert netStek de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door netStek redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 
 1. De overeenkomst tussen netStek en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant netStek schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.  

Intellectueel eigendom
 
 1. netStek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van netStek (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
 
 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van netStek ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende netStek waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan netStek schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van netStek waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
 1. De klant vrijwaart netStek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door netStek geleverde producten en/of diensten.
 2. Het de klant niet toegestaan om inhoud op een door netStek gehoste website te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse wet, dan wel vanaf een door netStek gehoste website of een door netStek geleverd webadres door te verwijzen naar (een) website(s) die inhoud bevatten die in strijd is met de Nederlandse wet.
 3. De klant vrijwaart netStek en haar partners van de gevolgen van het overtreden van punt 2.
 4. De klant dient er voor te zorgen dat alle afbeeldingen, teksten, video’s, audiofragmenten en andere zaken die op de website van de klant geplaatst wordt, of (in) een document dat via die website beschikbaar wordt gemaakt, vrij is van auteursrecht of dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om deze werken te openbaren of vermenigvuldigen (of andere rechten die beperkt worden in het auteursrecht). In het geval dat er toch afbeeldingen, teksten, video’s, audiofragmenten en andere zaken op de website van de klant geplaatst worden, of (in) een document dat via die website beschikbaar wordt gemaakt, waarvoor de klant geen toestemming tot openbaring of vermenigvuldiging (of andere rechten die beperkt worden in het auteursrecht) van de rechthebbende(n) heeft, dan vrijwaart de klant netStek en haar partners van alle juridische gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien.
 5. Kosten, waaronder boetes en schadeloosstellingen van derden, die netStek maakt of moet maken voor nalatigheid van de klant op punten 2 en 3 worden verhaald op de klant, vermeerderd met de kosten voor de afhandeling daarvan door (een) door netStek ingeschakelde derde(n).
 6. De klant zal de rechthebbende(n), zoals bedoeld in punt 4, onverwijld in kennis stellen van het feit dat netStek niet aansprakelijk is voor- en geen blaam treft in- de publicatie van afbeeldingen, teksten, video’s, audiofragmenten en andere zaken op de website van de klant, of (in) een document dat via die website beschikbaar wordt gemaakt.
 7. De klant zal netStek en haar partners, zoals bedoeld in punt 3, onverwijld in kennis stellen als de klant wordt gedagvaard, beboet, gestraft of in gebreke wordt gesteld door handelingen die in strijd zijn met punten 2 en 4.
 8. Indien de klant in een dispuut met (een) rechthebbende(n) verwikkeld raakt over de inhoud van een website die door netStek is ontwikkeld en/of door netStek wordt gehost, dan stelt de klant netStek hiervan onmiddellijk in kennis.
 9. Indien de website van de klant ook wordt gehost door netStek, en (een) rechthebbende(n) vordert dat het werk waarop zij auteursrecht claimt onverwijld wordt verwijdert van de website, dan is netStek gerechtigd om de website van de klant in zijn geheel tijdelijk onbeschikbaar en/of onbereikbaar te maken totdat het betreffende werk kan worden geïdentificeerd en verwijderd.
 10. Indien op basis van een (straf)rechtelijke uitspraak de toegang van eigenaar en/of bezoekers tot de website(s) en/of de webhostingdienst(en) moet worden ontzegd, dan zal netStek daar gehoor aan geven.
 11. Indien een door netStek gehoste website tijdelijk onbeschikbaar en/of onbereikbaar is gemaakt als gevolg van een handeling zoals beschreven in punten 9 en/of 10, dan is de klant gehouden om het overeengekomen maandbedrag te blijven voldoen. De klant is niet gerechtigd om de betaling van de doorlopende kosten op te schorten. netStek is niet verplicht om de klant op enige wijze tegemoet te komen of de inning van de abonnementskosten op te schorten.

Klachten
 1. De klant dient een door netStek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant netStek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 2. Consumenten dienen netStek uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat netStek in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat netStek gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan netStek.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling netStek ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als netStek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan netStek verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid netStek
 1. netStek is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien netStek aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. netStek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien netStek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van netStek vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer netStek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door netStek niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat netStek in verzuim is. 
 3. netStek heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien netStek kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van netStek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan netStek kan worden toegerekend in een van de wil van netStek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van netStek kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor netStek 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat netStek er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. netStek is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 


Wijziging algemene voorwaarden

 1. netStek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal netStek zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van netStek. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat netStek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar netStek is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.