Privacy

beleid.

Privacy

beleid.

netStek logo

Wilt u deze tekst opslaan of afdrukken? Gebruik dan de knop onderaan de pagina.

Privacybeleid netStek
E-mail: info@netStek.nl Website: www.netStek.nl
Opgesteld op 24 juli 2022

netStek, gevestigd aan Simone de Beauvoirstraat 60, 6515 XG, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Online:
https://www.netstek.nl/contact

E-mail:
info@netstek.nl

Post:
netStek
Simone de Beauvoirstraat 60
6515 XG Nijmegen

Gegevensfunctionaris:
E. Leerentveld is de Functionaris Gegevensbescherming van netStek.
Hij/zij is te bereiken via info@netstek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


netStek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Indien u contact met opneemt via het contactformulier of een afspraak boekt via onze website:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

2. Indien u een afspraak inplant in onze online agenda:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

3. Indien u een overeenkomst met netStek aangaat:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Post en/of vestigingsadres
- Bankrekeningnummer
- Naam tekenbevoegde (zakelijke overeenkomsten)
- websiteadres (indien van toepassing)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@netstek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


netStek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming


netStek gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


netStek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. gegevens in het kader van het leggen van contact of het maken van een afspraak
- niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van uw vraag of uw afspraak

2. gegevens in het kader van de offerering, uitvoering en facturering van een dienstenovereenkomst
- zo lang de overeenkomst loopt, daarna gevolgd door niet langer dan de bewaartermijn die de van toepassing zijnde wetgevingen voorschrijven


Delen van persoonsgegevens met derden


In sommige situaties deelt netStek uw persoonsgegevens met derden. Dit zijn de volgende situaties:

1. Als u een afspraak inplant in onze agenda

netStek beheert haar online agenda bij Calandly LLC in de Verenigde Staten. Voor het maken van een afspraak, slaat Calandly de volgende gegevens van u op:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Optioneel kunt u ook uw telefoonnummer invullen, dat dan ook door Calandly wordt opgeslagen.
Voor informatie over de bewaartermijnen en andere voorwaarden die Calandly hanteert, verwijzen wij u naar het privacybeledi van Calandly. U vindt het privacybeleid van Calandly LLC hier:
https://calendly.com/privacy

2. Als u een video- of chatgesprek met netStek voert via (bijvoorbeeld) Microsoft Teams, Zoom, Apple Facetime of Meta WhatsApp
Door gebruik te maken van deze diensten van derden met als doel te communiceren met netStek, deelt u zelf uw persoonsgegevens met deze partijen. Hoewel netStek uw gegevens in deze situatie niet deelt, hebben wij deze opmerking voor de volledigheid toch opgenomen in ons privacybeleid.
Ook kan informatie die in deze gesprekken tussen u en netStek wordt gedeeld in de logbestanden van de betreffende aanbieder worden opgeslagen.

3. Op bevel van de autoriteiten, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel
Indien netStek hiertoe door wet- of regelgeving wordt verplicht, zal zij uw persoonsgegevens overhandigen aan de betreffende autoriteiten. Uitsluitend het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

4. Voor het overige verstrekt netStek gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting dan genoemd bij punt 3.
Onder "uitvoering van onze overeenkomst met u" valt ook:
- het delen van uw persoonsgegevens en uw dossier aan een incassobureau of deurwaarder zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden (indien van toepassing)
- het delen van uw persoonsgegeven met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland voor het vastleggen van uw domeinnaam (indien van toepassing)
- het delen van uw persoonsgegevens met de hostingprovider waar wij uw website onderbrengen (indien van toepassing)Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


netStek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door netStek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@netstek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
netStek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


netStek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@netstek.nl
Opgesteld op 24 juli 2022.